Elastične čaure

Elastične čaure su sastavljene od elastomera sa metalnim ili plastičnim nosačima medjusobno povezane jedna za drugu hemijski i/ili mehanički. Čaure su dizajnirane da prihvaei i prilagode mala torziona, konusna ili aksijalna kretanja i izdrže radijalna opterećenja

OPIS

Čaura je fleksibilan element sastavljen od 2 koncentrične cevi između kojih se nalazi elastomer vezan za cevi. Pod dejstvom spoljnih sila ili obrtnih momenta, relativno kretanje cevi će izazvati elastičnu deformaciju elastomera.

PRIMENA

Elastični zglobovi na vibracionim mašinama
Blokovi ležaja za vratila
Osovine, upravljački uređaji i spojnice

Upotreba elastičnih čaura u restriktivnim uslovima:

  • temperature iznad 70°C,
  • produženi kontakt sa agresivnim tečnostima,
  • agresivne sredine, kao što su nafta ili benzin,
  • produženi kontakt sa kiselinama ili alkalijama,
  • agresivne atmosfere (npr. ozon, hlor)

može ubrzati starenje čaura i izazvati degradaciju ili čak uništenje gume.

Standardne čaure se obično izradjuju od prirodne gume. Ovaj materijal je izabran zbog svojih dobrih dinamičkih svojstava, garantuje dug radni vek i pokazuje ograničeno puzanje tokom upotrebe pod normalnim uslovima.

Standardni materijal
Oznaka amterijala A6142 A6190 A6210 A7321 N3053
Materijal  NR NR NR NR NBR
Tvrdoća, Shore A 40 45 60 70 60