Energetika

Osnovni princip hidroenergetike je korišćenje vode za pogon turbina. Velike akumulacione hidroelektrane mogu da skladište vodu na kratke ili duge periode kako bi zadovoljile vršnu potražnju. Unutar brana ima mnogo tunela sa kapijama za sigurno zatvaranje. Polyseal GS120 rešenje za zaptivanje kapija je dizajnirano da ispuni jedinstvene sistemske zahteve i zasnovano je na stručnosti kompanije u materijalima i proizvodima.

Vetar se koristi za proizvodnju električne energije koristeći kinetičku energiju stvorenu kretanjem vazduha. Ta energija se zatim transformiše u električnu energiju pomoću vetroturbina. Vetar prvo udara u lopatice turbine, uzrokujući da se rotiraju i okreću turbinu povezanu sa njima. Kinetička energija vetra se pretvara u energiju rotacije koja zatim pokreće osovinu spojenu na generator i tako proizvodi električnu energiju.
Količina energije koja se može dobiti od vetra zavisi od veličine turbine i dužine njenih lopatica. Izlaz je proporcionalan dimenzijama rotora i  trećem stepenu brzine vetra.

Često korišćene mašine i oprema

Kapije na hidro branama
Vetro turbine

Često korišćene zaptivke

Zaptivke za kapije na branama GS120
Zaptivke V-oblika MA